Pædagogiske læreplaner i Solsikken
Publiceret den 15. september 2012 til Ingen

Pædagogiske læreplaner

i

 Solsikken, Sdr. Felding

 

 

 

At lege er at lære …

 

Børns møde med verden bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage lugte, se, mærke- og tale om det, der sker omkring og indeni – er næringen til en bestandig udviklingsproces. Børn har brug for at udforske omverdenen, dens muligheder og grænser via kroppen og sanserne. Der skal være mulighed for at fordybe sig, tage initiativ, at eksperimentere, at skabe, producere og at lege.

 

 

At lære …

 

For at skabe grobund for en god læringsproces, vil vi skabe en atmosfære præget af tryghed og omsorg. De voksne skal være troværdige rollemodeller samt skabe muligheder i de fysiske rammer, så der er plads til læring. Børnene skal på egne præmisser have mulighed for at fordybe sig i målrettet læring, og der skal opretholdes et passende udfordrings-niveau.

 

Læringsforståelse…

 

Børns møde med verden bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage lugte, se, mærke- og tale om det, der sker omkring og indeni - er næringen til en bestandig udviklingsproces. Børn har brug for at udforske omverdenen, dens muligheder og grænser via kroppen og sanserne. Der skal være mulighed for at fordybe sig, tage initiativ, at eksperimentere, at skabe, producere og at lege.

Relationen mellem barn og den voksne er central for den måde vi arbejder med læring. Børnene i Solsikken mødes af anerkendende voksne, som understøtter og udfordrer det enkelte barns udviklings- og læremuligheder.

Læring er en proces og forgår hele tiden, både i samspil med barnet og dets omgivelser og når det er alene.

Børnenes læring sker gennem leg, når barnet undersøger og eksperimenterer, gennem sanserne, gentagelser, oplevelser, udfordringer, refleksion, undren og erfaring.

Børnene lærer gennem planlagte aktiviteter, strukturede situationer og emneuger, og de lærer i spontant opståede situationer i samspil med voksne eller andre børn.

For at skabe grobund for en god læringsproces, vil vi skabe en atmosfære præget at tryghed og omsorg. De voksne skal være troværdige rollemodeller samt skabe muligheder i de fysiske rammer, så der er plads til læring. Børnene skal på egne præmisser have mulighed for at fordybe sig i målrettet læring, og der skal opretholdes et passende udfordrings-niveau.

Fysisk indretter vi Solsikken på en måde så den både ude og inde udgør en pædagogisk helhed, der udfordrer børnenes lyst og evne til at lære.

 

De 6 temaer:

Tema 1: Sprog

 

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have opmærksomhed. Talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er blot nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os af. Vi vil bruge højtlæsning, dialogisk oplæsning, rim og remser, teater mm. i vores arbejde med sprogstimulation. For at understøtte børns interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden herunder bogstaver og tal, vil vi sørge for, at der er spidsede blyanter, papir, inspirerende plakater med historier, billeder, bogstaver og tal på alle stuer. Vi har bøger på alle stuer, vi får jævnligt bogkasser fra biblioteket.

 

 

Tema 2: Sociale kompetencer

Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker, i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder. Vi vil støtte børnene i at danne venskaber, og komme med i grupper, hvor de kan give og opnå anerkendelse samt opleve betydning og styrke i fællesskabet. Børnene lærer f.eks. i spise- og rytmiksituationer, at vente på tur, at lytte til andre og være stille imens. Vi vil bruge Trin for Trin til at styrke de sociale kompetencer hos før-skolebørnene. Vi vil give børnene råd og vejledning, således de bliver rustet til at løse konflikter på fornuftig vis.

 

 

Tema 3: Personlig udvikling

 

Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence. Vi vil være vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd. Barnet får små ansvarsopgaver som f.eks. borddækning, oprydning, lave mad mm. Vi vil gøre børnene selvhjulpne med hensyn til påklædning, toiletbesøg m.m. Disse ting vil give børnene de succes-oplevelser som er grundlaget for at de bliver selvstændige personer, der selv kan tage initiativ.

 

 

Tema 4: Naturen

 

Udgangspunktet for at forstå verden er også forståelsen af den natur, mennesker lever i og har ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Vi vil snakke om årets gang, gå i skoven og til kanalen. Vi vil finde dyr, sten, kogler, have bål m.m., og vi vil skabe et miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar. Vores legeplads giver mulighed for at følge årets gang på planter og træer. Vi har blomster, krydderurter, køkkenhave, frugtbuske og frugttræer, hvor børnenes sanser stimuleres af dufte og farver, og hvor de deltager i tilberedningen af de forskellige råvarer.

 

 

Tema 5: Kulturelle udtryksformer

 

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at vi definerer vores kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder og værdier. Jo mere varieret børn får lov til at udfolde sig, og jo flere kulturelle input de får, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. I Solsikken vil vi give børnene mulighed for at stifte kendskab med fremmede kulturer, den danske kultur mm. og vi vil give dem kendskab til kunst. Vi vil give dem rum og tid til at udfolde sig spontant og på egne betingelser, og stille materialer til rådighed, samt tilbyde aktiviteter, der vil stimulere deres kreative sider. Vi vil lave planlagte projekter som f.eks. fremmede lande, min by, traditioner, bondegårdsbesøg og vi vil bl.a. bruge børnelitteratur, musik og teater i institutionens dagligdag.  

 

 

 

 

Tema 6: Krop og bevægelse

 

Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke og bevægelighed, øges også deres forudsætninger for at udvikle sig. Krop og bevægelse er ikke kun fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen. Ved at bruge forskellige redskaber og materialer, får børnene anledning til både at bruge og stimulere denne sanseverden. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder udvikles børnenes kropslighed. I Solsikken er vores legeplads indrettet til at give børnene rig mulighed for at afprøve motoriske færdigheder, og til at udvikle børnenes kropslighed. Vi bruger rytmikrummet til sanglege, fangelege mm., ligesom vi også bruger hallen. Derudover har vi jævnligt emner som f.eks. kend din krop og sund mad.

 

 

Børn med særlige behov.

 

I de pædagogiske læreplaner skal der tages særlige hensyn til børn med særlige behov. Børn med særlige behov er de børn, som kan inkluderes i institutionen. Børn med særlige behov  kan være børn, som gennem en kortere eller længere periode, er mere sårbare end deres kammerater pga. dødsfald, sygdom i familien eller skilsmisse. Der er også børn der dagligt har brug for ekstra støtte og for at blive guidet. Disse børns læring bør understøttes og kræver ekstra opmærksomhed. De voksne skal have børnenes stærke sider for øje, og bruge disse positive og stærke træk til aktivt at få alle med i fællesskaber. Der kan eksempelvis laves små grupper, laves emner på stuen som omhandler aktuelle problematikker som f.eks. dødsfald, fremmede lande.

 

 

Dokumentation

 

Dokumentation handler om erkendelse og forståelse. Dokumentation skal ses som et arbejdsredskab, hvor den voksne observerer, understøtter, og iværksætter pædagogiske aktiviteter, der kan udfordre børns læring på nye måder. Det er gennem dokumentation og den efterfølgende refleksion, at voksenlæringen finder sted. På den måde, bliver pædagogerne yderligere kvalificeret til at organisere arbejdet med børnene, og ny erkendelse og handling vil ofte blive resultatet. I Solsikken bruger vi SMTTE model som dokumentationsmetode. SMTTE bruges i vores planlægningsarbejde for bl.a. at fastholde bredden i læringsbegrebet og for at skabe et godt læringsmiljø. SMTTE indeholder bl.a. målsætning, evaluering og tidsramme. Derudover vil vi bruge børnenes egne produkter og spor som f.eks. tegninger, musik, teater i vores dokumentation, og vi vil udsende nyhedsbreve, Solsikkenyt, samt bruge tavlerne til at informere forældrene om såvel planlagte – som spontane aktiviteter.